Giá cả
Tất cả các ứng dụng đều được sử dụng miễn phí, nhưng có giới hạn về kích thước tệp và hoạt động mỗi ngày.
Hàng tháng Hàng năm-20%
Miễn phí
£0
Premium
£4
mỗi tháng
£35 mỗi năm một lần
Công cụ bao gồm
50 50
Tệp mỗi ngày
10 Vô hạn
Kích thước tệp tối đa 700 MB 4 GB
Tốc độ, vận tốc
Nhanh Nhanh hơn
Quảng cáo Không